החלפות והחזרות

 1. החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בעד הפריטים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה 
 2. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם תמורת זיכוי, בתוך 21 ימי עסקים ממועד הרכישה, ובלבד שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ונושא תווית
    מקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית קנייה ובכפוף לכל דין. 
 3. לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק ממארז או סט , אלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.
 4. למרות האמור:

     לא ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר ואשר יוצרו במיוחד עבור היצרן (למשל פריטים שהודפס עליהם סמל לבקשת הצרכן).

 1. אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין. בפרט, אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח/ה לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם להוראות חוק הגנת
     הצרכן, התשמ"א-1981. לעניין ביטול עסקה – ר' להלן.


ביטולים

צרכן הרוכש מוצר באתר Lalo watches רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של lalo watches או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.

 1. אפשר לבטל עסקה שבמסגרתה רכש צרכן מוצר/ים מאתר האינטרנט של Lalo Watches בהתאם לאמור להלןלמעט עסקאות שבמסגרתן נרכשו על ידי הצרכן מוצר/ים שיוצרו במיוחד עבורו בעקבות
    העסקה
   (למשלפריטים שהודפס עליהם סמללבקשת הצרכן), אלא אם הביטול הוא בעקבות פגם במוצר או בעקבות אי התאמה בין המוצר שסופק לצרכן לבין הפרטים שנמסרו לצרכן באתר.
 2. מועד הביטול:
    אפשר לבטל את הרכישה בתוך: (א) 21 ימי עסקים ממועד ביצועה; (ב) 14 ימים מיום קבלת המוצר; (ג) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי 
      המועד המאוחר ביניהם.
 3. דרכי הביטול: Lalo Watches מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

    – בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות ובצירוף אסמכתא

    – בדואר רשום, לכבוד סטודיו פרץ, לוי אשכול 21/14 נהריה;

    – בדואר אלקטרוני, לכתובת [email protected]

      – באמצעות האינטרנט, בכתובת  https://lalo-watches.com/cancel-order

    בהודעת הביטול יש לציין את שם הצרכן ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לנו לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש הצרכן לצרף להודעת הביטול חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

 1. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי
     התאמה") תחזיר Lalo watches, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול
       החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.
 2. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר Lalo watches בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור
     עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 3. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של Lalo watches לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של 

    החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

 1. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 2. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.